REKRUTACJA 2024/2025

 

 LP  RODZAJ CZYNNOŚCI Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia 2024 do końca stycznia 2024
2. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do końca lutego 2024 do końca lutego 2024
3. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 15 maja 2024
do 29 maja 2024
do godz. 15.00
od 29 lipca 2024
do 31 lipca 2024
do godz. 15.00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
UWAGA!
Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
od 3 lipca 2024
do 10 lipca 2024
do godz. 15.00
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz szkoły i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności,
o których mowa w pkt. 7 i 8
 do 20 maja 2024 
6. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych od 31 maja 2024
do 12 czerwca 2024
II termin (3) do 28 czerwca 2024
od 1 sierpnia 2024
do 2 sierpnia 2024
7. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 31 maja 2024
do 12 czerwca 2024
II termin (3) do 28 czerwca 2024
od 1 sierpnia 2024
do 2 sierpnia 2024
8. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)
od 31 maja 2024
do 12 czerwca 2024
II termin (3) do 28 czerwca 2024
od 1 sierpnia 2024
do 2 sierpnia 2024
9. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do 14 czerwca 2024
II termin do 2 lipca 2024
do 5 sierpnia 2024
10. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 14 czerwca 2024
II termin do 2 lipca 2024
do 5 sierpnia 2024
11.  Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna) do 14 czerwca 2024
II termin do 2 lipca 2024
do 5 sierpnia 2024
12. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 10 lipca 2024 do 1 sierpnia 2024
13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 15 lipca 2024 do 6 sierpnia 2024
14. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2024
do godz. 12.00
8 sierpnia 2024
15. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie d 15 maja 2024
do 22 lipca 2024
od 29 lipca 2024
do 9 sierpnia 2024
16. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 19 lipca 2024
do 24 lipca 2024
do godz. 15.00
od 8 sierpnia 2024
do 12 sierpnia 2024
do godz. 12.00
17. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2024
do godz. 14.00
12 sierpnia 2024
do godz. 15.00
18. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 25 lipca 2024 12 sierpnia 2024
19. Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 26 lipca 2024 do 13 sierpnia 2024
20. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 29 lipca 2024 do 16 sierpnia 2024
21. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
22. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
23. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

 

Dane kontaktowe