Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

REKRUTACJA ZASADNICZA

Termin

Podgląd oferty edukacyjnej

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

27 kwietnia od godz. 10.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkól

1. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu korzystając z zakładki „Zaloguj się”, wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.

2. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą oni wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych.

Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają

w szkole pierwszego wyboru.

od 11 maja od godz. 8.00

do 23 czerwca do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych

od 11 maja od godz. 8.00

do 20 maja   do godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego –

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez szkołę

 

od 21 maja do 29 maja

 

Wyniki prób sprawności fizycznej

ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

10 czerwca od godz. 8.00

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych/ międzynarodowych

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

jęz. angielski - 29 maja, godz. 15.00

jęz. franuski - 28 maja, godz. 12.00

jęz. niemiecki - 1 czerwca, godz. 15.00

jęz. hiszpańsk - 2 czerwca godz. 14.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych

Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

3 czerwca godz. 15.00

 

Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych i predyspozycji językowych

ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji

10 czerwca

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji kierunkowych

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

 

od 21 maja do 3 czerwca

 

 

Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

od 5 czerwca do 10 czerwca

 

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

(wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl).

od 11 maja od godz. 8.00

do 14 lipca do godz. 16.00

Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej/uzdolnień kierunkowych

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie przystąpili do nich
w pierwszym terminie.

od 15 czerwca do 17 czerwca

Wyniki dodatkowych sprawdzianów: kompetencji językowych/predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach i w elektronicznym systemie.

19 czerwca godz. 15.00

Wyniki: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych:

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu.

od 18 czerwca

do 19 czerwca do godz. 15.00

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

Osiągnięcia uczniów ósmych klas szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wprowadzają macierzyste szkoły

od 26 czerwca od godz.12.00

do 30 czerwca do godz. 14.00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

od 26 czerwca od godz. 8.00

do 30 czerwca do godz. 15.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

13 lipca godz. 12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 13 lipca od godz. 12.00

do 20 lipca do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21 lipca godz. 14.00

Wykaz wolnych miejsc

Wykaz wolnych miejsc zostanie zamieszczony na stronie: edukacja.warszawa.pl
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji.

21 lipca od godz. 16.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - od 22 lipca do 24 sierpnia

 

 

Dane kontaktowe