Spis treści

 

Rzecznikiem Praw  Ucznia w naszej szkole jest pan Dariusz Jenderko - nauczyciel historii.

Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest m. in.:

a) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

b) interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,

c) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia,

d) składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu,

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych   nauczyciel - uczeń:

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2. Podjęcie mediacji ze stronami.

3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych   uczeń - uczeń:

1. się z opinią stron konfliktu.

2. Podjęcie mediacji ze stronami.

3. W  razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.

4. Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego Szkoły (dyrektor, wychowawca, rzeczni).

5. W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.

6. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Dane kontaktowe