WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ORAZ PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 127 UL. SMOCZA 19 WARSZAWA

CLXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz. U. poz. 325) ogłoszono dnia 20 lutego 2019 r. obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 1. Poznawanie własnych zasobów

      Uczeń:

 • sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);
 • określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

      Uczeń:

 • analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;
 • konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
 • określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej;
 • sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;
 • przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
 • charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Uczeń:

 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 • określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
 • analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
 • wskazuje możliwości kontynuowania nauki.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

      Uczeń:

 • ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
 • dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz do roli pracownika na obecnym rynku pracy. Wybór ścieżki zawodowej ma być procesem rozwojowym, który wiąże się z kolejnymi decyzjami podejmowanymi na przestrzeni całego życia ucznia. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma mieć charakter celowych i zaplanowanych działań w formie pracy indywidualnej i grupowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Uczniowie:
 • poznają własne predyspozycje zawodowe, zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności;
 • rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych; - potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi własnych ograniczeń;
 • są zmotywowani do pojęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej;
 • znają czynniki trafnego wyboru zawodu;
 • mają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy;
 • znają system kształcenia oraz ofertę edukacyjną;
 • znają warunki i harmonogram rekrutacji;
 • wybierają zawód i szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwość psychofizycznych z wymaganiami szkoły i zawodu;
 • znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru zawodu;
 • znają źródła informacji edukacyjnej i zawodowej;

 

 1. Rodzice
 • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;
 • znają czynniki wyboru szkoły i zawodu, wspomagają dzieci w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • znają aktualną i pełną ofertę edukacyjną na różnych jego poziomach;
 • wiedzą , gdzie szukać pomocy dla dzieci z problemami: zdrowotnymi emocjonalnymi, decyzyjnymi, intelektualnymi, rodzinnymi itp.; - włączają się do działań informacyjnych szkoły (np. jako przedstawiciele

 

 1. Nauczyciele
 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;
 • wspierają uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych zawodowych;
 • realizują działania z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika; - wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów;
 • angażują przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w działania doradcze szkoły.

 

 1. Adresaci WSDZ:
 • Uczniowie
 • Rodzice
 • Nauczyciele
 • Środowiska lokalne

 

Zadania osób realizujących Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

W CLXI LO w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole.

 

 1. Dyrektor szkoły:
 • odpowiada z organizację działań związanych z WSDZ w szkole,
 • powołuje koordynatora ds. doradztwa zawodowego;
 • nadzoruje działanie systemu doradztwa zawodowego;
 • zapewnia warunki do realizacji WSDZ w szkole;
 • wspiera kontakty pomiędzy realizatorami WSDZ w szkole a instytucjami zewnętrznymi.

 

 1. Doradca zawodowy i koordynator zespołu doradztwa zawodowego:
 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • gromadzi warsztat pracy oraz udostępnia go osobom zainteresowanym;
 • pomaga uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i planowaniu kariery zawodowej;
 • diagnozuje uczniów w zakresie ich predyspozycji do wykonywania wybranych przez nich zawodów.
 • kieruje w sprawach trudnych do odpowiednich specjalistów, m.in. do specjalistów w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe uczniom i rodzicom;
 • wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa na dany rok szkolny;
 • opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, pedagogiem, program realizacji doradztwa oraz koordynuje jego realizację;
 • razem z nauczycielami diagnozuje zapotrzebowanie uczniów i rodziców na informacje z zakresu doradztwa zawodowego;
 • upowszechnia wiedzę na temat planowania kariery zawodowej, możliwości uzyskiwania informacji o sytuacji na rynku pracy krajowym, UE i poza nią;
 • współpracuje z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;
 • współpracuje z doradcą zawodowym z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej;
 • sporządza na koniec roku szkolnego sprawozdanie z realizacji programu realizacji doradztwa w szkole;
 • systematycznie podnosi własne kwalifikacje.

 

 1. Pedagog i psycholog:
 • diagnozuje potrzeby edukacyjne uczniów;
 • udziela indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców potrzebujących wsparcia;
 • wspomaga i konsultuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców;
 • razem z koordynatorem planuje dalszy rozwój systemu doradztwa w szkole.

 

 1. Nauczyciele:
 • poszerzają treści programowe przedmiotu o aspekty zawodoznawcze;
 • motywują do nauki poprzez prezentację różnych technik uczenia się;
 • motywują do rozwoju zainteresowań edukacyjnych;
 • zachęcają do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach itp.;
 • odkrywają potencjał ucznia i udzielają wsparcia w jego rozwoju;
 • wspomagają uczniów w podejmowaniu i realizowaniu decyzji;
 • rozwijają i umacniają u uczniów poczucie odpowiedzialności za rozwój edukacyjno-zawodowy;
 • propagują aktywną postawę wobec przemian zachodzących na rynku pracy (otwartość i gotowość na zmiany: w tym również zmiany pracy i profesji w ciągu kariery zawodowej; mobilność, elastyczność
 • wdrażają do idei kształcenia ustawicznego;
 • współpracują z rodzicami w zakresie motywowania ucznia do nauki oraz wskazywania najbardziej efektywnych form nauki dostosowanych indywidualnie do ucznia;
 • wspierają rodziców w roli doradców ucznia poprzez przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących możliwości ucznia w zakresie przedmiotów szkolnych, umiejętności, zainteresowań (profil przedmiotowy ucznia);
 • udzielają rekomendacji dotyczących dalszych ścieżek kształcenia;
 • wychowawcy na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu interpersonalnego oraz realizują tematy zawodoznawcze;
 • nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania omawia treści dotyczące pracy, przedsiębiorczości;
 • nauczyciel bibliotekarz gromadzi informacje o zawodach i drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych. Gromadzi literaturę z zakresu psychologii, prawa pracy, doradztwa zawodowego, udostępnia informatory i ulotki dotyczące dalszej drogi kształcenia oraz wskazuje źródła informacji.

 

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Liceum posiada odpowiednie zasoby do realizacji wyznaczonych zadań w ramach WSDZ. Szkoła dysponuje odpowiednim zapleczem do udzielania porad i konsultacji indywidualnych oraz pomieszczeniami do prowadzenia warsztatów grupowych. Doradztwo zawodowe w szkole jest realizowane: na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą, w ramach wizyt zawodoznawczych, wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych.

 

 1. Metody i formy organizacji:
 • porady i konsultacje indywidualne
 • zajęcia grupowe prowadzone metodami aktywnymi: praca w grupach,
 • testy, kwestionariusze, ankiety,
 • wykłady, pogadanki
 • warsztaty,
 • debaty, dyskusje
 • konkursy tematyczne,
 • wycieczki,
 • spotkania ze specjalistami i przedstawicielami różnych zawodów, przedstawicielami rodziców, absolwentów,
 • gry diagnostyczne i symulacyjne,
 • programy multimedialne,
 • powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów,
 • zorganizowanie targów edukacyjnych w szkole,
 • udział w salonach edukacyjnych,
 • współpraca z Fundacją „Jeden Muranów”,
 • organizowanie kiermaszy charytatywnych,
 • udział w akcjach wolontariackich,
 • współpraca z agencjami zatrudnienia, pracodawcami, Urzędem Pracy, uczelniami, OHP, ORE, Poradnią PPP,
 • Cykl spotkań z ciekawym człowiekiem – spotkanie, warsztaty z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody,

 

TEMATYKA ZAJĘĆ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 1. Poznanie własnych zasobów

Cel: Uczeń sporządza bilans własnych zasobów na podstawie autoanalizy (zainteresowania, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) i analizuje je w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, określa obszary do rozwoju osobistego i edukacyjnego (aspiracje, potrzeby) oraz ustala przeciwwskazania zdrowotne do wyboru zawodu, określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Cel: Uczeń analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy w kontekście dokonywanych wyborów edukacyjno-zawodowych, wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców, określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej, sporządza dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców, potrafi zaprezentować siebie i swoje kompetencje podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wskazuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz instytucje rynku pracy.  

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Cel: Uczeń korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, określa znaczenie uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym, analizuje możliwości uzyskiwania, poszerzania, uzupełniania kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Cel: Uczeń samodzielnie dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej lub przy wsparciu doradczym; planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych uwzględniając własne zasoby, wartości, potrzeby oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji; identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich okolicznościach korzystać z ich pomocy.

 

Tematyka zajęć grupowych prowadzonych przez doradcę zawodowego w klasach I-IV liceum:

 1. Moja droga do zawodu.
 2. Poznawanie siebie. Pozytywna autoprezentacja.
 3. Czynniki wpływające na wybór zawodu. Analiza własnych zasobów w kontekście planowania ścieżki edukacyjnozawodowej.
 4. Moje zainteresowania zawodowe.
 5. Praca. Oczekiwania rynku pracy.
 6. Rynek pracy, a szanse zatrudnienia. Zawody przyszłości.
 7. Formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy.
 8. Aktywny na rynku pracy. Szukam pracy.
 9. Rynek edukacyjny w Polsce i za granicą.
 10. Jak wybrać uczelnie wyższą?
 11. Uczę się przez całe życie.
 12. Wiedza warunkiem sukcesu. Wybieramy szkołę/wybieramy uczelnię.
 13. Podejmowanie decyzji życiowych.
 14. Znam siebie, znam rynek – dokonuję wyboru

 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego w LO

 

 

Tematyka działań

Liczba oddziałów, których dotyczą zadania

Metody i formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

Spotkanie z zespołem ds. realizacji doradztwa zawodowego, analiza założeń programu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024

klasy I - IV

dyskusja, analiza potrzeb

wrzesień

Doradca zawodowy

2

Diagnoza potrzeb doradczych uczniów

klasy I - IV

Sondaż (ankieta)

Dyskusja grupowa

październik

Doradca zawodowy

3

Diagnoza planów i aspiracji edukacyjnych i zawodowych

Klasy I - IV

Sondaż

październik

Doradca zawodowy

4

Analiza danych uzyskanych z diagnozy

Klasy I - IV

prezentacja i omówienie uzyskanych informacji; spotkanie z wychowawcą klasy, Zespołem doradztwa zawodowego,

listopad

Doradca zawodowy,

Wychowawca, Zespół doradztwa zawodowego

5

Realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VII

Klasy I - IV

zajęcia obowiązkowe

cały rok

Doradca zawodowy

6

Aktualizacja gazetki dotyczącej doradztwa zawodowego

klasy I - IV

gazetka ścienna

cały semestr

Doradca zawodowy, Zespół doradztwa zawodowego

7

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe

klasy I - IV

Indywidualne konsultacje

 Cały rok

Pedagog, psycholog, doradca zawodowy

8

Ewaluacja końcowa - Spotkanie z zespołem ds. realizacji doradztwa zawodowego, analiza realizacji założeń programu doradztwa zawodowego

klasy I - IV

sondaż

Po koniec II semestru

Doradca zawodowy, Zespół doradztwa zawodowego

 

Opracowanie: Zespół doradztwa zawodowego:

Marzanna Wesołowska – doradca zawodowy

Jolanta Karwacka – pedagog szkolny

Anna Gajewska – pedagog szkolny

Karolina Sołtysik – psycholog szkolny

Katarzyna Ziemianowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Lewandowska – nauczyciel bibliotekarz

Halina Chmielewska – nauczyciel języka polskiego

Dorota Oleszczak – nauczyciel języka polskiego

Dane kontaktowe