1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 
 
 
 
 
 
 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 
 
 
 
 
 
 

3.

Ferie zimowe

 

13 - 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia - 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie

27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,

świętokrzyskie, wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,

zachodniopomorskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z

późn. zm.) oraz   § 3 ust.   1 pkt 2   rozporządzenia Ministra Edukacji   Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z

późn. zm.) oraz   § 3 ust.   1 pkt 3   rozporządzenia Ministra Edukacji   Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 
 
 
 
 
 
 

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków   i sposobu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych,

w których nauka   kończy się w   semestrze

jesiennym

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków   i sposobu przeprowadzania egzaminu

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych w szkołach

ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół

wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia

dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w

pierwszym powszednim dniu września

 

24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§   2 ust. 4   pkt 1 rozporządzenia Ministra   Edukacji Narodowej i   Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

3 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.

Egzamin maturalny

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-

formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-

formule/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w

sprawie   szczegółowych   warunków     i   sposobu   przeprowadzania   egzaminu

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

Egzamin zawodowy

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-

formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-

2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-

formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-

2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 
 
 
 
 
 
 

14

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§   3 ust. 1   pkt. 4 rozporządzenia Ministra   Edukacji Narodowej i   Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

 

 

Dane kontaktowe