INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa Prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO)
1.
Szkoła Podstawowa nr 389 im. S. Starzyńskiego w Warszawie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.
Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 389 im. S. Starzyńskiego w Warszawie.
3.
Szkoła Podstawowa nr 389 im. S. Starzyńskiego w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła Podstawowa nr 389 im. S. Starzyńskiego w Warszawie nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
4.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.
Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.
Szkoła Podstawowa nr 389 im. S. Starzyńskiego w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
7.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.
v

Dane kontaktowe