Zasady organizacji zadań Zespołu Szkół nr 127 w Warszawie związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 • Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania
  i internetu. Tym zadanie zajmuje się wychowawca klasy.
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej są wybierane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 • Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
 • uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform /zoom lub ms teams/
 • nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 • należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
 • nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
 • należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł
 • Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
 • nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych
  platform,
 • nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 • należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 • pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w
  prawie wewnątrzszkolnym
 • Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.
 • Na zajęciach zdalnych uczniowie są zobowiązani do włączania kamer i głośników, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
 • Nagrywanie lekcji zdalnych przez uczniów bez zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia jest zabronione.
 • W czasie lekcji zdalnych uczniowie jak i nauczyciele zobowiązani są do odpowiedniego stroju /wyklucza się uczestnictwo w lekcji w piżamach lub bez odzieży/
 • W lekcjach zdalnych biorą udział jedynie osoby upoważnione /uczniowie danego oddziału/.
 • Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej.
 • Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:
 • równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 • możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć
 • Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.
 • W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.
 • W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
  i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
 • Przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania,
 • Formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli,
 • o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.
 • W trakcie pracy zdalnej:
 • zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu
  z rodzicami uczniów, o ile organ prowadzący szkołę nie podejmie innej decyzji,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są realizowane w porozumieniu z rodzicami,
 • informacje o sposobie realizacji indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego będą przekazywane na bieżąco,
 • za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas,
 • pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej,
 • wicedyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły.

Dane kontaktowe