DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

CLXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CLXI LO w Warszawie 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Multimedia w postaci filmów nie zawierają transkrypcji.

Nie wszystkie obrazy i zdjęcia zawierają tekst alternatywny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Marzoch, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 838 11 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Dwa znajdują się od ul. Smoczej. Przy głównym wejściu od ul. Smoczej znajdują się schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Przy drugim wejściu od ul. Smoczej jest jeden schodek. Trzecie od ul. Glinianej posiada dwa schodki. Miejsce dla osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym.

W szkole znajdują się 4 kondygnacje. Dostęp dla osób niepełnosprawnych jest tylko na poziom parteru. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz, czytelnia i sale lekcyjne na parterze. W szkole nie ma windy.

Szkoła dysponuje platformą schodową prostoliniową, która nie spełnia standardów dostępności m.st. Warszawy.

Szkoła nie dysponuje parkingiem i miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia w języku Braille'a, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dane kontaktowe